CPI-4608-460-F/CP-4608-460-F食品级齿轮油

CP-4608/CPI-4608系列产品是一种取聚合烯烃材料定制的合成油,

  • 产品名称: CPI-4608-460-F/CP-4608-460-F食品级齿轮油
  • 规格: 5加仑(18.9升)
  • 应用范围: 食品机械
  • 同类产品: FMO-220。FMO-320。FMO-460。CP-4608-220-F。CP-4617-220-F
  • 产品简介: CP-4608/CPI-4608系列产品是一种取聚合烯烃材料定制的合成油,它具有优越的高温和低温润滑性。
关闭
产品咨询
客服热线:0731-00000000

                                                                                                           CPI-4608-460-F/CP-4608-460-F食品级齿轮油

产品描述:

CP-4608/CPI-4608系列产品是食品级、防磨损润滑油

CP-4608/CPI-4608系列产品是一种取聚合烯烃材料定制的合成油,它具有优越的高温和低温润滑性。具有非常低的挥发性以及和矿物油良好的相容油。尤其原设备是设计使用矿物性润滑油的情况。有防锈、抗氧化性及防磨损特性。

CP-4608/CPI-4608 系列产品符合21 CFR 178.3570的要求。并通过USDA之H-1的认证。

4608-460-F.jpg

产品数据:

典型技术指标

CPI-4608-460-F

粘度@40oC,cSt,ASTM D445

392.0

粘度@100oC,cSt

38.8

粘度@100oF SUS

441.6

粘度@210oF SUS

40.0

粘度指标ASTM D2270

147

密度1b/gal, 60oF

7.10

倾点  oF(oC) ASTM D97

-35(-37)

闪点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92

545(285)

燃点 C.0.C., oF(oC) ASTM D92

595(313)

比重,ASTM D1298

0.852


以上数据并不用于筹备产品规格

4608-460-F.jpg

1

首页

电话

在线咨询